คณะทำงานโครงการ

คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย

  • นายอำนวย  ปะติเส
  • ผู้อำนวยฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  • นายมงคล  พรงาม  (ผอ.สนง.ธกส.จังหวัดมหาสารคาม)

คณะที่ปรึกษาโครงการ

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
  • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
  • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
  • นายอำเภอวาปีปทุม
  • นายอำเภอกันทรวิชัย
  • นายอำเภอนาดูน
  • นายอำเภอกุดรัง
  • นายอำเภอชื่นชม
  • นายอำเภอนาเชือก

ผู้จัดการโครงการระดับจังหวัด

  • รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้

ผู้ประสานงานโครงการ 6 อำเภอ

  • นายทานตะวัน สิงห์แก้ว หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวหน้าคณะทำงานติดตามประเมินผล

  • ผศ.ดร.พิสิฎฐ์ บุญไชย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • นายชวลิต การื่นดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สนง.ธกส. จังหวัดมหาสารคาม
  • นายสิทธิพงศ์ จำปาเกตุ พนังงานสินเชื่อฯ สนง. ธกส.จังหวัดมหาสารคาม

คณะทำงาน/ผู้ประสานงานอำเภอกุดรังและอำเภอนาเชือก

  • อ.ดร.สุรเชต  น้อยฤทธิ์  คณะศึกษาสาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • นายสมเจตน์  แสนสุภา  ผู้จัดการสาขา  ธกส.อำเภอกุดรัง
  • นายมงคล  วงศ์นาค  ผู้จัดการสาขา  ธกส.อำเภอนาเชือก

คณะทำงาน/ผู้ประสานงานอำเภอชื่นชมและอำเภอกันทรวิชัย

  • อาจารย์ศักดิ์เจริญ  ภวภูตานนท์  คณะบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • นางมะลิวัลย์  ชูสุวรรณ  ผู้จัดการสาขา  ธกส.อำเภอชื่นชม/เชียงยื่น
  • นายไชยณรงค์  บุตรฉิ้ว  ผู้จัดการสาขา  ธกส.อำเภอกันทรวิชัย

คณะทำงาน/ผู้ประสานงานอำเภอวาปีปทุมและอำเภอนาดูน

  • อาจารย์ประจักษ์  อาษาธง
  • นายทวีวัฒน์  สวัสดิ์ศรี  ผู้จัดการสาขา  ธกส.อำเภอวาปีปทุม
  • ผู้จัดการสาขา  ธกส.อำเภอนาดูน

คณะทำงาน/ผู้ประสานงานสื่อสารสาธารณะ

  • นายสงวนศักดิ์  พรรณะ  คณะศึกษาสาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • นายภานุพงศ์  พลชื่อ  คณะศึกษาสาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เลขานุการคณะทำงานโครงการวิจัย  ประจำหน่วยวิจัยและพัฒนาความเข็มแข็งชุมชนและการจัดการความรู้  คณะศึกษาสาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • นางสาวนริศรา  โคตรดี  หน่วยวิจัยฯ คณะศึกษาสาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • นางสาวรัตน์  อัปมะให  หน่วยวิจัยฯ คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>