การประชุมวิชาการ ประจำปีบัญชี 2554 เรื่อง “วิจัยนำการพัฒนา”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานโครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 (ปี 2554) นำโดย รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอสรุปผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจำปีบัญชี 2554 เรื่อง “วิจัยนำการพัฒนา” ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร [เอกสารนำเสนอ PowerPoint]

This entry was posted in ข่าว, ภาพกิจกรรม and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>