Category Archives: ตำบลเลิงแฝก

ข้อมูลตำบลเลิงแฝก

ข้อมูลตำบลเลิงแฝก ภาพกิจกรรมตำบลเลิงแฝก แผนที่สุขภาวะตำบลเลิงแฝก การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวต้นแบบ ต.เลิงแฝก ผลการประเมินก่อนพัฒนา แผนแม่บทชุมชน สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาแผนชุมชน รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน สรุปบัญชีรายรับรายตำบลเลิงแฝก สรุปผลเวทีเจรจาภาคีบูรณาการแผนชุมชน สำรวจหนี้สิน ต.เลิงแฝก รายงานงวด 3 ตำบลเลิงแฝก เอกสารรายงานงวด 3 ตำบลเลิงแฝก บทที่ 3.1  ตำบลเลิงแฝก

Posted in ตำบลเลิงแฝก | Tagged | Leave a comment