Category Archives: ตำบลเขวาใหญ่

ข้อมูลตำบลเขวาใหญ่

ข้อมูลตำบลเขวาใหญ่ ภาพกิจกรรมตำบลเขวาใหญ่ แผนที่สุขภาวะตำบลเขวาใหญ่ รายงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทชุมชน  รายงานผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะชุมชน ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แผนแม่บทชุมชนบ้านหินปูน แผนแม่บท (ต่อ) รายการหนี้สิน  บ้านหินปูน รายชื่อครอบครัวเป้าหมาย  ต.เขวาใหญ่ สรุปบัญชีรายรับรายตำบลเขวาใหญ่ สรุปผลเวทีเจรจาภาคีบูรณาการแผนชุมชน รายงานงวด 3 ตำบลเขวาใหญ่ เอกสารรายงานงวด 3 ตำบลเขวาใหญ่ บทที่  3.5 ตำบลเขวาใหญ่

Posted in ตำบลเขวาใหญ่ | Tagged | Leave a comment

ภาพกิจกรรมตำบลเขวาใหญ่

ภาพกิจกรรมตำบลเขวาใหญ่

Posted in ตำบลเขวาใหญ่ | Tagged , | 1 Comment