Category Archives: ตำบลพระธาตุ

ข้อมูลตำบลพระธาตุ

ข้อมูลตำบลพระธาตุ ภาพกิจกรรมตำบลพระธาตุ แผนที่สุขภาวะ สรุปรายงานผลภาพรวมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต รายชื่อครอบครัวต้นแบบ ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รายงานผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะชุมชน แผนแม่บทชุมชนบ้านดงน้อย  หมู่ที่  4  , 5 และ 8  ตำบลพระธาตุ  รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาแผนชุมชน สรุปบัญชีรายรับรายตำบลพระธาตุ ผลการเจรจาภาคีบูรณาการแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนและแผนที่สุขภาวะชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น รายการหนี้สินครอบครัวต้นแบบ รายงานงวด 3 ต.พระธาตุ เอกสารรายงานงวด 3 ต.พระธาตุ บทที่ 3.3  ตำบลพระธาตุ

Posted in ตำบลพระธาตุ | Tagged | Leave a comment

แผนที่สุขภาวะตำบลพระธาตุ

แผนที่สุขภาวะตำบลพระธาตุ แผนที่สุขภาวะ ม. 4 แผนที่สุขภาวะ ม. 5 แผนที่สุขภาวะ ม. 8

Posted in ตำบลพระธาตุ, ภาพกิจกรรม | Tagged | 1 Comment