Category Archives: ตำบลนาข่า

ข้อมูลตำบลนาข่า

ข้อมูลตำบลนาข่า ภาพกิจกรรมตำบลนาข่า แผนที่ข้อมูลสุขภาวะชุมชน รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาแผนชุมชน รายงานผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะชุมชนจังหวัดมหาสารคาม   ตำบลนาข่า รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนแม่บทชุมชนบ้านวังจาน วังใหม่  วังเหนือ รายการหนี้สินครอบครัวต้นแบบ รายชื่อครอบครัวต้นแบบ ประมวลภาพกิจกรรมตำบลนาข่า สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ตำบลนาข่า ผลการเจรจาภาคีบูรณาการแผนการแก้ไขปัญหาความยากจน และแผนที่สุขภาวะชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานงวด 3 ต.นาข่า เอกสารรายงานงวด 3 ต.นาข่า บทที่ 3.4 ตำบลนาข่า

Posted in ตำบลนาข่า | Tagged | Leave a comment

แผนที่ข้อมูลสุขภาวะชุมชนตำบลนาข่า

แผนที่ข้อมูลสุขภาวะชุมชนตำบลนาข่า หมู่ที่ 4 แผนที่ข้อมูลสุขภาวะชุมชนตำบลนาข่า หมู่ที่ 13 แผนที่ข้อมูลสุขภาวะชุมชนตำบลนาข่า หมู่ที่ 16

Posted in ตำบลนาข่า | 1 Comment

ภาพกิจกรรมตำบลนาข่า

ภาพกิจกรรมตำบลนาข่า

Posted in ตำบลนาข่า, ภาพกิจกรรม | Tagged , | 1 Comment