Category Archives: ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ ประจำปีบัญชี 2554 เรื่อง “วิจัยนำการพัฒนา”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานโครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 (ปี 2554) นำโดย รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอสรุปผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจำปีบัญชี 2554 เรื่อง “วิจัยนำการพัฒนา” ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร [เอกสารนำเสนอ PowerPoint]

Posted in ข่าว, ภาพกิจกรรม | Tagged , , | Leave a comment

เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานวิจัยนำโดย รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ ได้จัดสัมมนาเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 ปี 2554 ณ ห้องแก่งคูณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน

Posted in ข่าว, ภาพกิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

ภาพกิจกรรมตำบลเหล่าดอกไม้

ภาพกิจกรรมตำบลเหล่าดอกไม้

Posted in ตำบลเหล่าดอกไม้, ภาพกิจกรรม | Tagged , | 1 Comment

แผนที่สุขภาวะตำบลพระธาตุ

แผนที่สุขภาวะตำบลพระธาตุ แผนที่สุขภาวะ ม. 4 แผนที่สุขภาวะ ม. 5 แผนที่สุขภาวะ ม. 8

Posted in ตำบลพระธาตุ, ภาพกิจกรรม | Tagged | 1 Comment

ภาพกิจกรรมตำบลนาข่า

ภาพกิจกรรมตำบลนาข่า

Posted in ตำบลนาข่า, ภาพกิจกรรม | Tagged , | 1 Comment

อบรมวิทยากรกระบวนการ

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ภาพเตรียมโครงการ

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ประชุมชี้แจงโครงการ

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ภาพบันทึกความร่วมมือ

Posted in ภาพกิจกรรม | Leave a comment