เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1 (ปี 2554 )


หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะทำงาน

1. รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ ผู้จัดการโครงการ [ประวัติ]
2. นายทานตะวัน สิงห์แก้ว ผู้ประสานงานโครงการ [ประวัติ]
3. ผศ.ดร.พิสิฎฐ์ บุญไชย ฝ่ายติดตามประเมินผลภายใน [ประวัติ]
4. นางสาววิรัตน์ อัปมะให เลขานุการคณะทำงานโครงการ
5. อ.ดร.สุรเชต น้อยฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานอำเภอกุดรังและอำเภอนาเชือก
6. อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ หัวหน้าคณะทำงานอำเภอชื่นชมและอำเภอกันทรวิชัย [ประวัติ]
7. อาจารย์ประจักษ์ อาษาธง หัวหน้าคณะทำงานอำเภอวาปีปทุมและอำเภอนาดูน [ประวัติ]


ระยะเวลาดำเนินงาน

มกราคม - ธันวาคม 2554
เอกสารฉบับร่างโครงการ

สรุปภาพรวมโครงการ

รายงานโครงการเพิ่มเติม

อัพเดท มีนาคม 2555

ข่าวสาร...

การประชุมวิชาการ ประจำปีบัญชี 2554 เรื่อง “วิจัยนำการพัฒนา”... เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานโครงการพัฒนาความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภา... - March 12th, 2012
เวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานวิจัยนำโดย รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ ได้จัดสัมมนาเวทีสรุปบทเรียนกา... - March 6th, 2012
พิธีลงนามความร่วมมือพันธสัญญาการดำเนินงานและชี้แจงการดำเนินงาน... เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 คณะทำงานฯ ได้จัดงานพิธีลงนามความร่วมมือพันธสัญญาการดำเนินงานและชี้แจงการ... - June 20th, 2011

ภาพกิจกรรม